Pla d'Estudis i Avaluació

La formació teòrica del nostre màster en Ortodòncia consisteix en classes teòriques, seminaris, tutories i treballs.

La formació pràctica inclou laboratori, pràctica preclínica, i sessions i pràctiques clíniques en pacients. L’estudiant fa la clínica des del començament del màster.

Blocs temàtics Nº de crèdits ECTS
A. Aspectes mèdics i biològics generals: Creixement i desenvolupament del cos, anatomia del cap, genètica, embriologia, biologia cel·lular, logopèdia, síndromes, psicologia, bioestadística, epidemiologia, metodologia d’investigació. 12
B. Nocions bàsiques d’ortodòncia: Desenvolupament de la dentició, creixement craniofacial, fisiologia i fisiopatologia del sistema estomatognàtic, histologia, radiologia i altres diagnòstics per la imatge, cefalometria, instrumental de clínica, biomecànica. 22
C. Nocions generals d’ortodòncia: Etiologia, diagnòstics, pronòstic i pla de tractament en ortodòncia, anàlisi de creixement i tractament, efectes iatrogènics i a llarg termini del tractament ortodòntic, interpretació en ortodòncia, literatura en ortodòncia. 27
D. Tècniques ortodòntiques: Aparells removibles, funcionals, extraorals, fixos, parcialment fixos, de contenció. 29
E. Tractaments multidisciplinaris: Tractament de la fissura palatina, tractaments ortodòntico-quirúrgic, ortodòntico-periodontal, ortodòntico-restaurador. 5
F. Tractaments específics: Desenvolupament de l’oclusió, ortodòncia en adults, disfunció craniomandibular. 2
G. Mesures preventives en salut: Prevenció i condicions sanitàries i de seguretat. 1
H. Gestió, administració i ètica: Organització de la clínica, informàtica en ortodòncia, 3D, ergonomia, legislació, ètica professional. 5
I. Treball de final de programa ̶ TFM 12
J: Pràctica clínica 85
TOTAL 200

Distribució dels crèdits en 5 mòduls (200 crèdits)

Mòdul 1. Introducció, Diagnòstic i Pla de Tractament (60 crèdits): 1r curs

Mòdul 2. Biomecànica i Terapèutica Interceptiva i Funcional (71 crèdits): 2n curs

Mòdul 3. Terapèutica Ortodòntica i Multidisciplinària (54 crèdits): 3r curs

Mòdul 4. Treball de Fi de Màster (12 crèdits): 4t curs

Mòdul 5. Presentació de Casos Clínics Acabats (3 crèdits): 4t curs

Conferències/cursos addicionals amb professionals convidats

Durant l’any s’ofereixen conferències i cursos complementaris d’assistència obligatòria, amb ponents reconeguts.

Avaluació
  • Avaluació continuada d’adquisició de coneixements
  • Avaluació de l’activitat clínica
  • Assistència a totes les activitats docents
  • Examen final en cada curs
  • Presentació de pòster i comunicació oral en reunions científiques i congressos
  • Publicació d’article científic
  • Defensa del treball d’investigació: Treball de Final de Màster (TFM)
  • Lliurament i presentació de casos clínics acabats
Desplaça cap amunt